Polityka Prywatności

BRACIAKTRANS

Uprzejmie informujemy, że firma BRACIAKTRANS Kot Andrzej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Świebodzinskiej 15(dalej zwanym „My”, „Przewoźnik” albo „BRACIAKTRANS”), świadcząca usługi międzynarodowych przewozów pasażerskich drogą lądową, dostępna pod adresem www.braciaktrans.pl, jest administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych (z def. „informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Twoich danych osobowych oraz sposobów, jak je przetwarzamy, przechowujemy oraz jakie masz w związku z tym prawa:

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Oto dane kontaktowe:

Adres e-mail: braciaktrans@gmail.com

Adres pocztowy: Braciaktrans Kot Andrzej, ul. Świebodzinska 15, 65-127 Zielona Góra

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie, osoby lub firmy upoważnionej przez Ciebie podczas składania rezerwacji przejazdu, a także później, w związku z Twoimi kolejnymi podróżami.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez BRACIAKTRANS?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi transportowej, którą nam zleciłeś, w tym do:

zakładania i zarządzania Twoim profilem oraz zapewnienie obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych,

dokonywania rezerwacji w Twoim imieniu przez osoby, które zostały o to poproszone, a także firmy z którymi współpracujesz,

organizacji przejazdu – logistyka,

obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. telefonicznie, e-mailem),

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem przez nas usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 
Jeśli się na to zgodzisz, przetworzymy Twoje dane osobowe w celu:

zapisywania danych na serwerze, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych oraz zapisywania danych w plikach cookies,

organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych czy konkursów, w których możesz wziąć udział,

organizacji przejazdu – logistyka.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Do tego momentu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Czy musisz podać nam swoje dane?

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz nam swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mogli świadczyć Ci naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych do np. dokonania rezerwacji czy ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Jakie dane osobowe są wymagane?

Abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę, czyli np. wykonać usługę przewozu pasażerskiego, wymagamy następujących danych osobowych:

Imię

Nazwisko

Numer kontaktowy

Adresy których podróż ma dotyczyć

Informacje niezbędne do wystawienia faktury m.in. nazwę firmy, NIP, adres, itp.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych?

Gwarantujemy Ci, że spełnimy wszystkie Twoje prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać w momencie gdy:

Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne – odnosząc się do żądania sprostowania danych,

Twoje dane nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane przez Przewoźnika; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług innemu użytkownikowi lub dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa – w odniesieniu do żądania usunięcia danych

możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych (pamiętaj jednak, że w tym przypadku może nie być możliwości wykonania przez nas usługi przejazdu!); uważasz, że Twoje dane są lub będą przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie będziesz chciał/a aby zostały usunięte – w żądaniu do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

możesz także żądać przeniesienia danych; masz prawo do sprzeciwu, jak i do tego, aby nie być profilowanym.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniane są głównie podmiotom dzięki którym Twój zarezerwowany przejazd może się odbyć.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane są przez nas przechowywane do momentu wykorzystania przez Ciebie prawa do zapomnienia. Po skorzystaniu z tego uprawnienia Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z ewentualnymi problemami wynikającymi z Twojej rezerwacji czy przejazdu,

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia skorzystania z prawa do zapomnienia,

Braciaktrans podejmie wszelkie działania, zmierzające do fizycznego, technicznego i organizacyjnego zapewnienia ochrony Pani/Pana danych osobowych przed ich zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem.

5/5 - (1 głosów)

Otrzymaliśmy Twoją, rezerwację!

Nasz dział obsługi klienta oddzwoni do Ciebie maksymalnie w ciągu 24H. Dziękujemy!

×